Ordlista lån

Allt som är bra att veta om lån och krediterAllt som är bra att veta om lån

Här hittar du information som är bra att veta om lån, som t.ex. sökandet av lån, ränta, avgifter, amortering, inkasso, kreditupplysning. I finansbranschen, såväl som i andra branscher, använder man sig ofta av facktermer och liknande uttryck. Att förstå dessa kan för den oinvigde ibland vara svårt. Här ger vi en enkel definition på begrepp som är vanliga i banksammanhang.

En bra låneordlista

Amortera
betala av på en skuld.

Amortering/Amorteringsbelopp det belopp med vilket man (ofta regelbundet t.ex. en gång i månaden) betalar av på en skuld.

Amorteringsplan
plan för hur ett lån skall återbetalas (jfr. Avbetalningsplan).

Annuitet
det sammanlagda belopp som en låntagare betalar som ränta och amortering på ett lån. Månadskostnaden är vanligen lika stor under lånets hela löptid (jfr. Rak amortering).

Annuitetslån
lån som återbetalas med annuiteter (se d.o.).

Anskaffningsvärde
det pris som t.ex. en fastighet eller en aktie hade vid tidpunkten för köpet/förvärvet.

Autogiro
ett sätt att automatiskt betala regelbundet återkommande räkningar från t.ex. Telia, försäkringsbolag, hyresvärd etc. Pengarna dras automatiskt från t.ex. ett lönekonto.

Avbetalningsplan
upprättas ofta när den betalningsskyldige har misskött sina betalningar (jfr Amorteringsplan). Utgör en lagstadgad inkassokostnad (jfr inkassokostnader)

Avlyft
utbetalningar inom ramen för ett byggnadskreditiv(se d.o.); utbyte av byggnadskreditiv mot långfristigt lån.

Bankcertifikat
ett löpande skuldebrev som ges ut av en bank. B köps av kunden till dagskurs (-pris) och återköps av banken på bestämd dag till ett i förväg bestämt pris.

Bankdag
dag när banker i allmänhet har öppet.

Bankgiro
är ett system för överföring av betalningar.

Banksekretess
innebär att banken har tystnadsplikt och inte får avslöja för obehöriga vilka förhållanden en kund har till banken.

Betalningsanmärkning
får man när kronofogden eller domstol har fastställt betalningsskyldigheten för en obetald skuld. B. finns registrerad i tre år och kvarstår även om skulden betalas.

Betalningsföreläggande
kan t.ex. en kreditgivare ansöka om hos kronofogden om en låntagare inte betalar sina förfallna skulder.

Betalningspåminnelse
uppmaning från t.ex. kreditgivare att betala en förfallen fordran.

Bindningstid
tid under vilken ett låns räntesats är bunden.

Blancolån lån utan säkerhet.

Bokföringsdag
den dag t.ex. en insättning bokförs på kontot. Vanligtvis samma dag som transaktionen (se d.o.) äger rum.

Bolånekalkyl
en uträkning som görs för att ta reda på hur mycket du kan låna och vad du får kvar att leva på.

Borgen
ett löfte av en eller flera fysiska eller juridiska personer att betala en skuld för någon annan om denne inte betalar (jfr. Säkerhet).

 • Beloppsbegränsad borgen, borgensmannen ansvarar upp till angivet belopp samt – om det framgår av borgensförbindelsen (se d.o.) – för tillkommande räntor och avgifter.
 • Borgensförbindelse, är det avtal som upprättas mellan borgensman (-män) och kreditgivare och där det framgår vilken omfattning borgensåtagandet har, t.ex. solidarisk borgen (se d.o.).<
 • Borgensman, en person som gått i borgen, ej att förväxla med Borgenär (jfr d.o.).<
 • Borgensåtagande, det samma som Borgen (se d.o.).
 • Enkel borgen, borgensmannen blir betalningsskyldig först sedan man konstaterat att låntagaren inte kan betala. Sällan förekommande i banksammanhang (jfr Proprieborgen).
 • Generell borgen, borgensmannen åtar sig ett ansvar för låntagarens samtliga skulder till kreditgivaren nu och i framtiden. Förekommer både med och utan beloppsbegränsning.
 • Proprieborgen, borgensmannen går i borgen såsom för egen skuld. Kreditgivaren kan kräva vem han vill av borgensmannen eller låntagaren så snart betalning uteblivit. Vanligast i banksammanhang (jfr Enkel borgen).
 • Solidariskt borgensansvar, borgensmännen svarar ”en för alla, alla för en” för borgensåtagandet. Skulle en eller flrea borgensmän sakna betalningsförmåga, får övriga borgensmän betala även dessa delar.

Borgenär
kallas den som lånar ut pengar. Motsats till gäldenär (se d.o.). Ej att förväxla med Borgensman (jfr d.o.).

Bottenlån/hypotekslån
kallas bostadslån som har pant med bästa säkerhet i bostaden. Ofta lån som lämnas av hypoteksinstitut (jfr Topplån).

Budget
en uppställning av beräknade inkomster och utgifter under en viss tidsperiod.

Bundet lån
lån vanligen för bostadsändamål, vars ränta är bunden under angiven villkorsperiod.

Byggnadskreditiv
ett lån som betalas ut i etapper och som skall täcka byggkostnaderna under byggtiden. Avsikten är i regel att B skall ersättas med ett annat bostadslån när byggnaden är färdigställd.

Denuntiation (-iera)
meddelande t.ex. till en låntagare att lånet övertagits av ny kreditgivare och att lånet från och med en viss tidpunkt skall betalas till denne.<

Disponibel
möjlig att förfoga över, tillgänglig.

Fullmakt
är en förklaring från fullmaktsgivaren (huvudmannen) att ombudet har rätt att handla på huvudmannens vägnar. Fullmakten kan vara begränsad till vissa angivna områden. De åtgärder som ombudet kan vidta med bindande verkan för fullmaktsgivarens räkning kallas ombudets behörighet.

Förfallodag
den dag som ett lån eller en faktura skall betalas.

Förpliktelser
skyldigheter eller åtaganden som man måste fullgöra.

Förseningsavgift
fast avgift som tas ut vid försening. För att vara ”tillåten” måste den vara avtalad i det ursprungliga avtalet mellan parterna.

Förtidslösa lån
att lösa lånet innan bindningstiden (se d.o.) för lånet har gått ut.

God banksed
är ett samlande uttryck för hur en bank bör uppträda bl.a. mot sina kunder och konkurrenter på marknaden. Finansinspektionen anger genom uttalanden och regelverk vad som är att anse som god banksed.

Gäldenär
den som är skyldig någon pengar. Motsats till borgenär (se d.o.).

Hypoteksinstitut
kreditinstitut som lämnar bottenlån, se d:o. Medel för utlåningen anskaffas främst genom att instituten ger ut obligationer.

Hypotekslån
långfristigt lån mot säkerhet av pantbrev i fast egendom (se Bottenlån).

Inomläge
ett pantbrevs förmånsläge i förhållande till andra pantbrev i en fastighet.

Inteckning
inskrivning hos tingsrätten i fastighetsbok av visst penningbelopp i fast egendom (jfr. Pantbrev).

Inkassobolag

Inkassokostnader

Invändning
en förklaring att gäldenären inte anser sig skyldig att betala, samt skälen för detta.

Jämkning
ändra eller åsidosätta ett villkor t.ex. nedsättning av en fordran.

Kalenderdag
varje dag som finns i almanackan.

Kalkyl
beräkning.

Kontantinsats
den del av köpeskillingen (se d:o) som betalas kontant, dvs med egna pengar, och inte lånas upp.

Konvertera
lägga om lån. Förlängning av lånet med t.ex. nya villkor och ändrad räntesats.

Kreditgivare
den som ger kredit t.ex. en bank, kreditmarknadsbolag eller hypoteksinstitut.

Kreditprövning
granskning av lånesökandes kreditvärdighet, dvs återbetalningsförmåga och förmåga att ställa/lämna säkerhet för den sökta krediten.

Kreditupplysning
upplysning om en privatpersons eller företags kreditvärdighet.

Kvittning
vanligen ett förfarande där banken kvittar en kundfordran, t.ex. förfallen men inte betald ränta på ett lån, mot kundens tillgodohavande i banken på t.ex. ett sparkonto.

Köpebrev
skriftlig handling som upprättas som slutligt dokument vid köp av fastighet sedan köpekontrakt slutits och betalning erlagts.

Köpeskilling
det sammanlagda belopp som betalas vid ett köp.

Lagfart
inskrivning i fastighetsbok av fastighetsförvärv genom köp, arv etc.

Lagfartsbevis
skriftlig handling som visar att lagfart beviljats. L visar vem som är ägare till fastigheten.

Likvid
betalning. Att vara likvid, detsamma som att kunna betala (i rätt tid).

Likvidavräkning
i samband med fastighetsköp gör man en L av vilken det framgår hur betalningen gått till, t.ex. genom viss kontantinsats och/eller övertagande av lån.

Löptid
den tid under vilken ett skuldebrev (se d.o.) löper med angivna villkor.

Omstartstlån

Pant
fast eller lös egendom som ställs till annans, t.ex. kreditgivare, förfogande såsom säkerhet (se d.o.) för t.ex. ett lån.

Pantbrev
handling utfärdad som bevis på inteckning (se d.o.) i fastighet.

Pantsättning
att lämna t.ex. ett pantbrev som säkerhet för ett lån.

Preliminärskatt
skatt som t.ex. i form av löneavdrag betalas i förskott och avräknas från slutlig skatt.

Privatlån
lån utan säkerhet, oftast inte större än 200 000 kr.

Rak amortering
amorteringsmetod varvid skulden delas upp i ett antal lika stora delar. Till amorteringsbeloppet kommer i regel ränta (jfr. Annuitet).

Regressrätt
återkravsrätt. Rätt för den som betalat ett belopp för annans räkning att återkräva pengarna. T.ex. en borgensmans rätt att av låntagaren, för vilken han gått i borgen, återkräva pengar som han tvingats betala till långivaren p.g.a. sitt borgensåtagande.

Ränta
avkastning på kapital eller priset på kredit.

 • Bunden/fast ränta, ränta som enligt avtal är bunden till en viss storlek under avtalets löptid (se d.o.) (jfr. Rörlig ränta).
 • Dag-för-dag-ränta, ränta beräknas på det saldo som varje dag finns på kontot.
 • Dröjsmålsränta, ränta som en gäldenär (se d.o.) måste betala om han inte betalar en fordran i tid.
 • Effektiv ränta, låntagarens verkliga räntekostnad beräknad med beaktande av bl.a. nominell ränta, uppläggnings- och aviseringsavgifter samt av hur ofta ränta, amortering och avgifter erläggs.
 • Fast ränta, se Bunden/fast ränta.
 • Jämförelseränta, används vid beräkning av ränteskillnadsersättning (RSE) (se d.o.). Ofta det samma som långivarens upplåningskostnad.
 • Kontraktsränta, årsavgift som gäldenär betalar för rätten att disponera ett visst kreditutrymme. K utgår vanligen med en viss % på det beviljade utrymmet. Utöver K skall gäldenären betala kreditränta när krediten utnyttjas. K förekommer t.ex. på checkkrediter, lönekontokrediter etc. (jfr. Limitränta).
 • Limitränta, det samma som Kontraktsränta (se d.o.).
 • Marknadsräntor, de räntesatser som är gällande på marknaden.
 • Nominell ränta, den årliga procentsats som räntan beräknas efter.
 • Ränta-på-ränta-effekt, uppkommer när upplupen ränta (se d.o.) läggs till kapitalet och ränta beräknas på detta ”nya” kapital.
 • Räntejustera, ändra räntan på ett lån med bunden ränta (se d.o.). Räntejustering sker vid i förväg avtalade räntejusteringstidpunkter.
 • Räntejusteringsdag, dag då räntejustering sker.
 • Räntelagen, den lag som reglerar hur och när dröjsmålsränta (se d.o.) får tas ut av gäldenärer (se d.o.) som är i dröjsmål med betalning. R tillämplig endast om ej annat avtalats.
 • Räntemarginal, skillnaden mellan ett kreditinstituts utlånings- och inlåningsräntor.
 • Ränteskillnadsersättning (RSE), ersättning som långivaren har rätt att ta ut av den låntagare som löser ett bundet lån (se d.o.) i förtid. R är en ersättning för den ränteförlust som långivaren gör.
 • Rörlig ränta, räntesats som under avtalstiden kan ändras på i avtalet angivna grunder (jfr. Bunden ränta).

Serielån
lån där amorteringstakten ändras under lånets löptid efter en – oftast – i förväg fastställd plan. Amorteringen är vanligen lägst i början för att därefter öka.

Skuldebrev
skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller skriftlig erkännande av en penningskuld. T.ex. revers, obligation.

Skuldsanering ett förfarande varigenom en privatperson under vissa förutsättningar kan få sina skulder nedskrivna/sanerade. S regleras i Skuldsaneringslagen.

Säkerhet
garanti för skydd mot förlust som långivare ofta kräver av låntagare. S kan utgöras av pant (se d.o.) i fast eller lös egendom eller i form av borgen (se d.o.).

Tilläggssäkerhet
ofta benämning på den säkerhet som, utöver säkerhet i bostaden, krävs för ett topplån (se d.o.).

Topplån
lån som läggs ovanpå ett bottenlån (jfr d.o.).

Transaktion
rörelse på konto. Oftast insättning eller uttag. Även överföringar mellan konton.

UC
UpplysningsCentralen, kreditupplysningsföretag som ägs av bankerna. Ofta benämning på den kreditupplysning (se d.o.) som tas av en bank och lämnas av UC. ”Ta en UC”.

Uppläggningsavgift
avgift för uppläggning av bl.a. banklån.

Uppsägning
när endera av två avtalsparter meddelar att han vill häva avtalet. I regel finns i avtalet reglerat under vilka förutsättningar avtalet kan sägas upp.

Utmätning
åtgärd för att ta i anspråk (utmäta) viss egendom för betalning av skuld. U verkställs av kronofogden.

Villkorsbilaga
en handling som kompletterar skuldebrevet till ett bundet lån och av vilken det bl a framgår vilken räntesats lånet löper med samt vilken villkorsändringsdag som gäller.

Villkorsändringsdag
för bundet lån(se d.o.), dag då ny villkorsperiod med ny bunden ränta (se d.o.), ny löptid (se d.o.) och andra villkor börjar gälla.

Återbetalningsförmåga
förmåga att betala igen ett lån med hänsyn tagen till inkomster, utgifter och försörjningsbörda. Å undersöks vid kreditprövning (se d.o.).

Ägarhypotek
föreligger när pantbrev (se d.o.) för lån inte alls eller endast delvis är utnyttjat för pantsättning (se d.o.).

Överhypotek
det belopp med vilket en pants värde enligt pantbrev överstiger det skuldbelopp som panten utgör säkerhet för. Ö kan användas som säkerhet för andra lån.
Överskuldsätta
skuldsätta sig så att man saknar återbetalningsförmåga för sina skulder helt eller delvis.

Övertrassering
överskridande av tillgodohavande på t.ex. checkkonto eller lönekonto. Ö kan medges av kontoförande bank (jfr Checkkredit).

Samlingslån

– samla lån

Skuldsaneringslån

Smslån

Snabblån

Privatlån

– lån utan säkerhet

Banklån

Låneförmedlare

– låneförmedling – förmedling av lån

Källa: bland annat Konsumenternas bank- och finansbyrå