Ordlista lån – ordbok om lån och krediter (smslån, snabblån, blancolån)

Ordlista lån och krediter

Ordlista lån och krediter

Ordlista lån och krediter är till den som behöver en enklare förklaring som gör det lättare att förstå förklaringarna hos banker och låneinstitut och deras låneavtal.

Numera har många större delen av sin ekonomi i datorn och mobilen. Fler och fler tar även många av sina lån online på nätet. Det har gjort att det har uppstått ett behov att få enklare förklaringar till de begrepp och speciella ord som man stöter på i sin privatekonomi i samband med lån och krediter.

Ordlista om lån och krediter

Det är givetvis inte lätt att hålla reda på alla begrepp runt lån och hanteringen av lån. Därav så uppstår ett behov av en ordlista om lån och kredit. Att saker och ting är svåra att förstå är förmodligen medvetet från långivarnas och kreditinstitutens sida.

För den som ska ta bostadslån känner oftast till de vanligaste orden och begreppen såsom bolåneräntor, ränterabatt och bolånemarginaler. Detta är tack vare media och tidningar som skriver om att man ska förhandla ned sin boränta då bankernas marginaler är för höga.

Ordlista om lån och krediterFinansinspektionen och Konsumentverket har bra information om bolån, men den som ska ta ett vanligt bolån veta lite mer och oftast snabbt då det är snabba puckar i budgivningarna. Några av orden som man bör känna till är bland annat blancolån, borgen, bottenlån, effektiv ränta, kredit, pantbrev, topplån och överhypotek innebär.

Ordlista lån och krediterFör den som ska ta ett lån utan säkerhet finns en rad andra ord man bör känna till. Att låna pengar utan säkerhet kräver att man har koll på speciella lånenamn. Det är bra att känna till innebörden av dessa ord och begrepp när man är ute att låna pengar. Det spelar ingen roll om det handlar om ett vanligt banklån, privatlån, snabblån, smslån eller de mer extrema varianterna lån utan uc eller lån med betalningsanmärkning.

Ordlista om lån, smslån, blancolån, privatlån, bolån, bostadslån

Nu har Alla lån tagit fram en omfattande ordlista som förhoppningsvis ska göra allting enklare att förstå. Vår förhoppning är att vår ordbok ska göra så att det ska bli lätt att förstå vad respektive begrepp och ord handlar om så att det blir lättare att fatta ett viktigt beslut i samband med lån och kontakten med långivare. Samtliga ord finns i bokstavsordning nedan:

A

Aktielån: Lånade aktier, via aktiemäklare, som kan agera som hävstång vid aktiehandel. Skall ej förväxlas med värdepapperslån. Läs mer om aktielån.

Administrationsavgift: Avgift som företag tar ut för administrativa kostnader, ex. bokföring av kontohändelse som försenad betalning.

Amortering: Avbetalning av lån. Den summa som betalas av på lånet vid varje betalningstillfälle. Läs mer om amortering.

Amorteringsfritt lån: Ett lån som inte har krav på amortering. Läs mer om amorteringsfria lån

Amorteringskrav: Krav på amortering inom fastställda riktlinjer. Tar främst sikte på de nya antagningsreglerna som till 2016 där nya bolån måste amorteras. Läs mer om de nya amorteringskraven.

Amorteringsfrihet: Särskild tid då amortering inte behöver göras. Vanligt vid ett amorteringsfritt lån. Läs mer om amorteringsfritt lån.

Amorteringstid: Särskild tid då amortering, avbetalning, av skuld sker.

Amorteringsplan: Plan för hur lånet skall avbetalas. Annuitet och rak amortering är de vanligaste planerna. Läs mer om annuitetslån och och rak amortering nedan.

Andelstal: Begrepp för att beskriva en bostadsrättslägenhets andel av bostadsrättsföreningen i procent.

Användarverifiering: Diverse sätt att verifiera/identifiera sig t.ex. vid teckning av lån online.

Annuitet: Det totala belopp i ränta och amortering låntagare betalar månadsvis på ett lån är samma vid varje betalningstillfälle.

Annuitetslån: Lån där det återbetalda beloppet är detsamma varje betalningstillfälle. Läs mer om annuitetslån.

Anskaffningsvärde: Vid inköp av produkt är anskaffningsvärde det belopp som har betalats.

Autogiro: Automatisk dragning av summa gjord av företag för köpt produkt/tjänst från kundens konto.

Avbetalning: Delbetalning av kreditköp och lån, tidsbestämd.

Avbetalningsplan: Plan över hur en låntagare skall betala tillbaka en skuld. Enskild avbetalningsplan brukar införas då låntagaren har svårt att följa tidigare utritad amorteringsplan.

Anställningsform: Utförande av ett arbete mot lön. Regleras av lagstiftning och överenskommelser i kollektivavtal. Finns ett antal olika anställningsformer, t.ex. fast anställning, provanställd och tidsbegränsad anställning.

Aviseringsavgift: Administrativ kostnad en betalar för att få fakturan direkt hem i brevlådan.

Aviavgift: Avgift som fordringsägare har rätt att ta ut för kostnad för administration gällande avihantering.

Avdragsgill: Term som används kring utgifter som i deklarationen kan generera skattelättnader genom avdrag.

Avdragsgill ränta: avdragsgilla räntor är avdragsgilla i deklarationen. Det innebär att en låntagare får dra motsvarande 30% av räntekostnaderna upp till 100 000 kr  i sin privata inkomstskattedeklaration.

B

Banklån: Att ingå ett avtal med banken, där du får låna pengar mot en avgift, ränta, och med en plan på hur lånet skall betalas tillbaka. Läs mer om banklån.

Blankning: blankning innebär att man lånar en tillgång mot en avgift eller ränta som man tror kommer att gå ned i värde. Den lånade tillgången säljs man då man spekulerar i en nedgång av värdet på tillgången. Sedan så köper man tillbaka tillgången och lämnar tillbaka den till ägaren. Eventuell mellanskillnad utgör vinst eller förlust. Det vanligaste är blankning av aktier. Läs mer om blankning.

Blankning av aktier: se blankning och blankning av aktier.

Blancolån: Används oftast i samband med privatlån, som är en form av blancolån. Innebär lån utan säkerhet. Har högre ränta än exempelvis bolån eller billån, då ingen säkerhet finns. Läs mer om blancolån.

Billån: Lån för att köpa en bil, med bilen som säkerhet. Vill man inte betala kontantinsats kan man ta ett privatlån istället. Läs mer om billån.

Borgensåtagande: Samma som borgen.

Bolån: lån för att köpa bostad. Lånar pengar med bostaden som säkerhet och lånet tecknas då man köper hus, bostadsrätt eller fritidshus. Bolån delas in i bottenlån och topplån där endast bottenlånet har säkerhet i bostaden. Det är inte ovanligt att man använder bolånet för att även för att få pengar till bland annat resor och teknik. Läs mer om bolån.

Bostadslån: se bolån ovan.

Belåningsgrad: Summan av lånet i förhållande till värdet på säkerheten. Används ofta i samband med bolån och får då vara max 85%.

Beneficieegendom: Egendom som Kronofogden inte kan ta vid utmätning.

Betalningsanmärkning: Notering om att du inte har återbetalat dina skulder i tid. Anmärkningen ligger kvar i tre år och försvårar möjligheten att ta lån, få bostadskontrakt m.m.

Betalningsfri månad: Är en månad då kredittagaren inte behöver betala tillbaka på amorteringen eller räntekostnaderna.

Betalningsföreläggande: Kan en lån eller kreditgivare ansöka om hos Kronofogden då en låntagare inte betalat sina skulder och man vill fastställa skulden.

Betalningsförmåga: Mäter en persons (eller företags) förmåga att kunna betala tillbaka en skuld, efter att alla utgifter som boendekostnader, räntor och övriga kostnader är betalda.

Betalningspåminnelse: Påminnelse om försenad betalning av en skuld.

Betalskydd: Försäkring som täcker delar av lån/kreditkortsskuld om försäkringstagaren insjuknar eller förlorar jobbet under en längre tid.

Bolånetak: Begränsning för vad man får lov att låna gentemot värdet på bostaden. Får inte överstiga 85% av bostadens värde.

Borgenär: Person/företag som lånar ut pengar. Kan även omnämnas som långivare eller kreditgivare.

Bankränta: Ränta som banken erbjuder. Oavsett om det rör sig om utlåning (lån) eller inlåning (sparkonton).

Basel III: Regelverk för banker som reglerar bland annat kapitalkrav och likviditet.

Betalningsansvar: Innebär att den person som tar ett lån ansvarar för återbetalningen. Handlar det om två personer har båda parter lika stort och delat ansvar.

Solidariskt betalningsansvar: Uteblir en betalning har långivaren i fråga rätt att kräva samtliga parter, alla låntagare, på hela skulden.

Betalningsorder: Blankett som används istället för fakturor/avier som betalas över internet eller i bank/butik, som man använder för att betala.

Bilförsäkring: Försäkring till bilen. Finns tre olika nivåer att teckna. Skyddar bland annat mot eventuellt sabotage eller krock med vilddjur.

Bindningstid: Tid då person binds till en tjänst med hjälp av ett avtal, exempelvis med ett telefonabonnemang. Betyder även tid under vilken räntan till ett lån är bundet.

Boendekostnad: Totalkostnaden av boendet, inkluderar driftskostnader, räntekostnader, amorteringar m.m. Delas boendekostnaden med partner eller sambo skall detta anges.

Bostadsbubbla: Tillstånd där bostadsvärdet är högre än vad som anses rimligt. Beror på olika faktorer exempelvis hög efterfrågan, liten ränta, tillgång och efterfrågan etc.

Bottenlån: Bolån med fastigheten/bostaden som säkerhet. Resten utgörs av ett topplån som inte har någon säkerhet i bostaden.

Budget: Översikt över kommande inkomster och utgifter som slås ihop och läggs ut som en överskådlig plan.

Bunden ränta: Används mest frekvent på bolån och betyder att räntesatsen är likadan under hela låneperioden.

Bundet lån: Används också mest frekvent på bostadsrelaterade lån och innebär att räntesatsen binds, och då är samma under hela låneperioden.

Borgen: En eller flera personer, fysiska eller juridiska, som går med på att stå för en låntagares/kredittagares betalningsförpliktelser om personen i fråga inte kan betala själv.

Beloppsbegränsad borgen: Borgensmannen i fråga står för det angivna beloppet och om nödvändigt också för räntor och avgifter som tillkommer.

Borgensförbindelse: Avtalet som uppstår mellan borgensman (-män) och kreditgivaren. Omfattar själva omfattningen av borgensåtagandet.

Borgensman: Person som har gått i borgen för någon som har tagit ett lån.

Enkel borgen: Då det är tydligt att låntagaren själv inte kan betala blir borgensmannen betalningsskyldig.

Generell borgen: Innebär att borgensmannen ansvarar för alla av låntagarens nuvarande och framtida skulder till kreditgivaren. Existerar med och utan beloppsbegränsning.

Proprieborgen: Proprieborgen är den vanligaste varianten, och innebär att kreditgivaren, när betalning uteblivit, kan kräva vem han vill av borgensmannen eller låntagaren. Här har borgensmannen gått i borgen såsom för egen skuld.

Solidariskt borgensansvar: Betyder att vid det fall det finns flera borgensmän, måste de andra kliva in i deras ställe och betala om en eller flera av borgensmännen inte kan betala.

Bankcertifikat: Ett skuldebrev, skriftligt löfte om återbetalning av skuld, som banken ger ut. Löper under högst ett år, kunden köper det till dagskurs och sedan köper banken tillbaka det på en förhandsbestämd dag till förhandsbestämt pris.

Byggnadskreditiv: Form av checkkredit och är ett lån som delas ut etappvis under byggperioden av huset. Tanken är det sedan ersätts med ett bostadslån.

Bankdag: Dag då banken har öppet, i regel vardagar med undantag för helgdagar.

Bankgiro: Inbetalningssätt med sju eller åtta siffror som motsvarar en nummeradress. Används för inbetalningar och transaktioner.

Banksekretess: Innebär tystnadsplikt för banken och deras anställda gällande kunderna och deras förhållande till banken i fråga.

Bokföringsdag: Den dag som en transaktion bokförs på själva kontot, ofta samma dag som t.ex. insättningen har skett.

Bolånekalkyl: Beräkning av hur stora summor du kan låna, samt vad som blir kvar att använda för att leva.

C

Courtage: Avgift vid köp och försäljning av värdepapper.

CSN-lån: Lån för studerande med förmånlig ränta.

Checkkredit:

Checkräkningskredit:

D

Dröjsmålsränta: Om skulden inte är betald i tid måste låntagaren betala en ränta

Dubbel finansiering: Ett nytt bolån som tecknas innan dess att den tidigare bostaden har sålts.

Dag-för-dag-ränta: Betyder att räntan dagligen räknas ut, och kan skifta betydligt, styrd av summan på kundens konto

Driftskostnad: Alla kostnader för att driva en bostad, vilket innefattar till exempel vatten, värme, el m.m.

Denuntiation: Kreditgivaren informerar om att ett lån har tagits över av en ny kreditgivare, vilket även betyder att framtida betalningar skall göras till den nye kreditgivaren.

Disponibel: Åtkomlig, tillgänglig.

E

Effektiv ränta: Totalbelopp av kostnader som räntor, avgifter för avi och uppläggningsavgifter. Allt detta räknas samman till en årlig ränta.

Existensminimum: Lägsta belopp som enn familj eller person skall ha som minsta inkomst för att kunna hålla en godtagbar levnadsstandard.

Extrakort: Ett kort, bank-, betal-, eller kreditkort som är anslutet till samma konto som ett annat kort.

F

Fastighetslån: Bolån fast för företag och bostadsrättsföreningar.

Fast inkomst: Då man varje månad får in en viss summa pengar på kontot, oftast då man har utfört ett jobb i utbyte.

Fast anställning: Samma som tillsvidareanställd. Innebär att kontraktet mellan arbetsgivare och anställd inte har något slutdatum.

Fasta kostnader: Kostnader som, på kort sikt, inte påverkas av yttre faktorer.

Förbehållslopp: Har samma innebörd som existensminimum.

Faktura: Innebär räkning och kommer med ett krav på betalning.

Fast ränta: Då räntan stannar på en och samma nivå under en utmärkt tidsperiod. Vanlig inom både sparande och lån.

Finansinspektionen (FI): Den myndighet som håller koll på alla finansiella institut, till exempel banker och kreditbolag.

Förfallodatum: Datumet då den föreliggande skulden eller lånet skall ha betalats tillbaka. Förekommer bland annat på fakturor.

Förtidsåterbetalning: Väntar man på att få skattepengar tillbaka kan man ansöka om att få ut dessa pengar i förtid.

Förtidslösa lån: Ett lån som betalas tillbaka, hela summan, innan den planlagda amorteringstiden är förbi.

Fullmakt: Intyg som bevisar att en person har blivit given rätten att handla på fullmaktsgivarens (huvudmannens) vägnar. Brukar begränsas till ett eller flera angivna områden.

Fysisk person: Innebär i denna kontext en privatperson. Motsatsordet är juridisk person som till exempel kan vara ett företag eller en organisation.

Fordonslån: Ett lån som bekostar ett fordon, till exempel en bil eller en motorcykel. För en del fordonslån måste man använda fordonet som säkerhet samt en kontantinsats. Detta innebär att långivaren officiellt äger fordonet tills du betalat av beloppet.

Förfallodag: Dagen som fakturan eller lånet i fråga skall betalas.

Förpliktelser: En skyldighet man måste slutföra.

Förseningsavgift: Detta är en avgift som får tas ut då en betalning är försenad. Dock måste båda parter ha kommit överens om avgiften innan.

Företagskredit:

Företagsinteckning:

G

Gratislån: Gäller oftast smslån. Lån utan ränta eller andra avgifter.

Gäldenär: Kan även omnämnas som låntagare eller kredittagare. Åsyftar person eller företag som står i skuld till någon annan.

Golfkreditkort: Avser ett kreditkort med fördelar som tydligt har med golf att göra.

God bank sed: Gäller sätt som banken bör uppträda på. Både mot sina kunder såväl som konkurrenterna. Regler satta av Finansinspektionen.

H

Huslån: se bolån ovan.

Hemutrustningslån: Lån som erbjuds via CSN och riktar sig till immigranter som har fått sin första bostad.

Handpenning: Belopp som köparen betalar i förskott då ett avtal tecknas.

Helikopterpengar: Fackord som myntades på 40-talet och innebär att man skall stimulera inflation.

Hypotekslån: Lån som används mest frekvent i samband med bolån, där fastigheten blir pant, säkerhet, för banken. Se bottenlån.

Huvudsökande: Den ansökande som huvudlåntagare.

Huvudlåntagare: Person med huvudansvar för betalning. Vanligt förekommande att betalningsansvaret delas upp bland låntagarna.

Hypoteksinstitut: Kreditinstitut med möjlighet att lämna bottenlån.

I

Internetlån:

Inkassokrav: Krav på betalning som inkassoföretag skickar ut till låntagare med obetalda skulder. Betalas inte skulden hamnar den oftast hos Kronofogden.

IZettle: Ett system som gör det enkelt att genomföra kortbetalningar via mobiltelefonen eller surfplattan.

Inbetalning: Innebär en transaktion av pengar till en betalningsmottagare, exempelvis då en faktura betalas sker en inbetalning till företaget som ställt ut fakturan.

Inkasso: Betalas en skuld inte i tid anlitas oftast ett inkassoföretag, vars jobb är att driva in skulden.

Inkomst: Lön, betalning för arbete man gjort.

Inkomstförsäkring: Fungerar som en extra försäkring, utöver A-kassan, när man blir arbetslös. Kompletterar med ersättning.

Inteckning: Skall en bostad kunna fungera som säkerhet för ett bolån krävs oftast en inteckning. Pantbrevet, som lämnas till banken som säkerhet, är bevis på inteckningens existens.

Investeringssparkonto: En form av sparande, där olika investeringar kan inträffa i olika värdepapper.

Investeringssparkonto: Form av sparande som förenklar för personer med mindre sparfonder att placera kapital i aktier och fonder.

Invändning: Invändning innebär att gäldenären, låntagaren, inte anser sig skyldig att betala någonting och anledningen/anledningarna.

Inomläge: Ett pantbrev och hur det förhåller sig till andra pantbrev i en fastighet.

Inkomstskattedeklaration: 

INK 1: Utgörs av ett privatperson inkomstskattedeklaration.

INK 2: Utgörs av ett företags inkomstskattedeklaration. Det är deklarationen för aktiebolag, ekonomisk förening m.fl.

J

Jämförelseränta: Då ett bundet bolån skall lösas upp i förtid använder banken jämförelseräntan som en räntesats för att räkna ut ränteskillnadsersättningen.

Jämkning: En önskan från arbetare till arbetsgivare om lägre eller högre skatteinbetalningar, för att den preliminära skatten skall hamna så nära den slutgiltiga skatten som möjligt och undvika restskatt.

K

Kontantinsats: Procentuell del av ett lån med säkerhet som skall komma ur din egen ficka. Vanligt vid bolån, minst 15%.

Kontokredit: Kredit som kan kopplas till ett redan existerande bankkonto, och som sedan kan användas då kontot är tomt.

Kreditkort: Kort som har räntefri kredit i runt 60 dagar, därefter kan skulden betalas tillbaka i en klumpsumma eller utfördelat.

Kreditupplysning: Information gällande en person eller ett företags ekonomiska tillstånd som ett kreditupplysningsföretag har möjlighet att tillhandahålla vid begäran. Då ett lån skall tecknas är denna procedur vanlig för att se huruvida lånet skall gå igenom eller inte.

Kreditupplysningsföretag: Företag som genomför kostupplysningar på privatpersoner och företag mot pengar.

Kreditvärdighet: Huruvida du får en hög eller låg kreditvärdighet beror på en rad faktorer, bland annat tidigare och befintliga lån och hur god din ekonomi är.

Kronofogden: Håller ordning på skulder hos företag och privatpersoner. En statlig myndighet.

Kalkylränta: En beräkning på huruvida du kan klara av att betala räntan på din bostad, även vid en eventuell höjning.

Kapitalkostnad: Amortering och ränta på lånet.

Kontoförande bank: Den huvudsakliga banken där inbetalningar och utbetalningar sker till och från.

Köpebrev: Skriftligt brev som intygar att betalning har skett då en egendom har köpts.

Köpeskilling: Summan som köpare och säljare är överens om för utbytet av en vara eller en tjänst.

Kredit: Generellt begrepp för lån, pengar som lånas ut mot löfte om återbetalning.

Kreditbedömning: Granskning av en kreditsökandes möjligheter och förmåga att betala tillbaka lånet.

Kreditbelopp: Summan som beviljats och utnyttjas på en kredit.

Kreditgivare: Kreditgivaren är den som ger lån eller krediter till en part.

Kreditprövning: Kreditgivaren måste säkerställa att kredittagaren klarar av att betala tillbaka lånet enligt angivna villkor och utför därmed en kreditprövning.

Kreditränta: Ränta, avgift till banken, som kredittagaren betalar för krediten.

Kredittagare: En person som väljer att ta ett lån.

Kapitalskuld: Resterande skuldbeloppet att betala tillbaka.

Kreditscore: Procentsats som kan återfinnas i kreditupplysningar och som hänvisar till risken för betalningsinställelse.

KALP (=Kvar Att Leva På-kalkyl): Beräkning som visar hur stor del av inkomsten som blir kvar i ett hushåll efter att boendekostnader och levnadskostnader har täckts.

Kalenderdag: Varje dag i almanackan.

Kalkyl: Uträkning.

Konvertera: Förnya villkoren och räntesatsen på ett lån, man kan även säga att man lägger om lånet.

Kvittning: Banken kan välja att exempelvis kvitta en förfallen men icke betald ränta på ett lån, detta i utbyte mot kundens behållning på till exempel ett sparkonto.

Korttidslån:Betyder att man lånar pengar under en begränsad period, upp till tolv månader.

Konsumtionslån: Samma som privatlån, blancolån.

Kreditinstitut:Annat namn för banker och kreditmarknadsföretag med rätt att låna ut pengar.

L

Leasing: Leasing av bil

Lån utan avgifter: Innebär att kreditgivaren inte tar några avgifter för lånet.

Lån utan uc: Läs mer om lån utan uc

Lån med betalningsanmärkning: Läs mer om lån med betalningsanmärkning

Lån utan ränta: Betyder att kreditgivaren inte tar en ränta på lånet.

Lån med säkerhet: Ett lån med säkerhet innebär att kreditgivaren har en säkerhet, i form av bilen gällande ett billån till exempel, om låntagaren inte skulle kunna betala tillbaka lånet.

Låneföretag: Ett företag vars business är att de lånar ut pengar.

Lånekostnad: Sammanlagda kostnaderna för ditt lån.

Låneförmedlare: en låneförmedlare sysslar med låneförmedling, dvs förmedling av lån från banker och kreditinstitutet till privatpersoner. Några exempel på låneförmedlare är bland annat Lendo, Axo Finans, Freedom Finance, advisa, Zmarta. Läs mer om låneförmedlare.

Lånelöfte: Banken räknar ut en boendekalkyl baserat på ens tillgångar och inkomst samt en kreditupplysning görs, därefter kan ett lånelöfte ställas ut. Nödvändigt vid fastighetsköp.

Livskydd: I det fall försäkringstagaren går bort betalar denna försäkring av skulden.

Låneförmedlare: Privatpersoner som vill jämföra räntor och villkor hos olika banker kan gå via dessa företag. Exempel på dessa är Advisa, Lendo och Freedom Finance.

Lånelöfte: Fungerar mer som en indikation än som ett löfte på möjligheten för en privatperson att ta ett bolån, och vilka belopp det skulle kunna röra sig om.

Låneskydd: Försäkring som binder upp sig att bekosta lånet i händelse av dödsfall, sjukskriven eller arbetslös. Låntagaren betalar en premie för försäkringen.

Lagfart: Bevis på äganderätt av en fastighet, som ansöks hos lantmäteriet.

Lagfartsbevis: Ett skriftligt bevis på äganderätt av en bostad.

Lån utan säkerhet: Innebär att långivaren inte har någon pant, utan förlitar sig på låntagarens förmåga att kunna betala tillbaka lånet, med hjälp av kreditkortsupplysningar. Låntagaren kan använda pengarna till vad som helst.

Låneavtal: Skriftligt eller muntligt avtal som anvisar lånebelopp, ränta, amorteringstid m.m.

Lånefordran: Krav från en person till en annan.

LIBOR: Betyder London Interbank Offered Rate, styr prissättningen på diverse finansiella instrument och är en referensränta.

Likvid: Betyder betalning och innebär att en person som är likvid kan betala.

Listränta: Listränta visas på bankers och kreditföretags hemsidor och inom marknadsföringen, och är den ränta som man ser utåt sett.

Lånenummer: Det nummer som hänvisar till ditt ärende och lån.

Långivare: Samma som kreditgivare.

Låntyp: Det existerar flera varianter av lån, men den vanligaste uppdelningen är med eller utan säkerhet. Typer av lån är bland annat bostadslån, fordonslån, privatlån och kreditkort.

Löptid: Den tid från det att lånet har tecknats till dess att lånet skall vara avbetalt.

Lånekalkyl: En uträkning månadsvis som informerar om hur mycket lånet går på. Hjälper att se om man kan betala lånet eller inte, om man utgår från den disponibla inkomsten.

Likvidavräkning: Har man t.ex. köpt en bostad genomgår man en likvidavräkning för att se hur betalningen gick till, kontantinsats och/eller ett övertagande av ett lån.

M

Matkreditkort: Kreditkort som distribueras i samverkan med matbutiker, t.ex. ICA och Coop.

Minusränta: En ränta som ligger under 0% och därmed är negativ. Innebär att det kostar att sätta in pengar på kontot.

MinUC:

Medlåntagare: Innebär att en eller flera personer står med på lånet i fråga och innehar ett solidariskt ansvar för att se till att lånet betalas tillbaka.

Medlemslån: Löper via ett fackförbund som du måste vara medlem i och innehar normalt sett bättre villkor, bland annat gällande räntesatsen.

Medsökande: En person som ansöker om det sekundära betalningsansvaret för lånet. Många väljer också att dela upp ansvaret solidariskt mellan huvudlåntagare och medlåntagare.

Mikrolån: Ett lån på en väldigt låg summa, i många fall handlar det enbart om ett par tusen kronor.

Marknadsvärde: Priset som själva marknaden är redo att betala för produkten i fråga.

Marknadsräntor: De räntor som är aktuella och gällande på marknaden.

Månadsavgift: Den avgift som gäller i en bostadsrättsförening och som täcker kostnader som sophämtning, uppvärmning, reparationer m.m. Varje lägenhet står för en del.

Minilån: Se mikrolån

N

Nominell ränta: Den ränta som lägger grunden när du tar ett lån, och är räntan som tas ut årsvis på ett lån.

Nystartslån: Ett lån som kan tecknas när man skall starta upp ett eget företag.

O

Omstartslån: Marginalen Bank Omstartslån. Ett lån som erbjuds när man behöver få en nystart på sin finansiella situation. Erbjuds i vissa men inte alla lägen.

P

Privatlån: Läs mer om privatlån.

Peer-to-Peer-lån: Lån som sker med hjälp av en plattform som ett P2P-företag har hand om och lånet i fråga sker mellan privatpersoner.

Peer-to-Business-lån: Lån som sker med hjälp av en plattform som ett P2P-företag har hand om och lånet i fråga sker mellan en privatperson och ett företag.

PEP: Förkortat ord för Person i Politiskt utsatt ställning. Person som har eller har haft en hög position i en stat och/eller internationell organisation och därmed har en större chans att utsättas för ex. mutbrott.

Ponzibedrägeri: Ett bedrägeri som går ut på att utlova en hög avkastning på det insatta kapitalet men som sedan använder kapitalet till utbetalningar.

Privatlån: Tecknas av privatpersoner och har ingen säkerhet. Kallas även blancolån. Summorna överstiger oftast inte 200 000 kronor.

Pant: Är en egendom som överlämnas som säkerhet då en person tar ett lån.

Pantbrev: Dokument som intygar att det har gjorts en inteckning på fastigheten i fråga.

Personupplysning: Samma som kreditupplysning på en privatperson, och innebär att information om personen i fråga kollas upp innan denne får lov att teckna ett lån.

Privatleasing: För privatpersoner som vill leasa en bil eller maskin.

Procentenhet: Skillnaden på procenten. Då en ränta sjunker med en procentenhet är exempelvis då räntan som ligger på 10% går ner tll 6%. Skall ej blandas ihop med räntepunkt.

Påminnelseavgift: En avgift som skall betalas då en betalning har kommit in sent.

Preliminärskatt: Rör sig om skatt som betalas i förskott i t.ex. i löneavdrag och därmed avräknas från skatten.

Pantsättning: Innebär att man t.ex. lämnar ett pantbrev och gör detta till säkerheten för sitt lån.

Q

R

Rak amortering: Den vanligaste amorteringsplanen, betyder att man betalar samma amorteringssumma vid varje tillfälle man amorterar. Ränta tillkommer.

Reavinstskatt:

Referensränta: Riksbankens räntesats som varje halvår faställs och speglar reporäntan.

Reporänta: Bankernas ränta som de får då Riksbanken lånar ut pengar till dem, och den har en inverkan på de aktuella bolåneräntorna.

Ränta: Kostnad för att teckna ett lån, anges i procent. Finns flera olika typer av ränta.

Rörlig ränta: Motsatsen till bunden ränta. Den rörliga räntan skiftar och kan ändras, högt som lågt.

Bunden ränta: Motsatsen till rörlig ränta. Innebär att det räntan ligger på den dagen du tecknar ett lån binds till lånet, och är den räntan du betalar tills dess att lånet är avbetalat.

Dag-för-dag-ränta: Ränta som avgörs av det belopp som finns på kontot i fråga och räknas ut varje dag.

Dröjsmålsränta: En räntekostnad som måste betalas om lånet inte har betalats av i tid, en extra räntekostnad för att skulden har löpt över tiden.

Effektiv ränta: Ränta och eventuella avgifter som kan tillkomma med lånet är den effektiva räntan.

Kontraktsränta: En avgift för att ha möjlighet att förfoga över ett visst kreditutrymme.

Marknadsräntor: De räntor som är gällande på marknaden.

Räntejustera: Då man väljer att justera räntan på ett lån, antingen bunden eller fast ränta.

Räntejusteringsdag: Dag som redan i förväg är fastställd som dagen för att justera räntan.

Dröjsmålsränta: Låntagaren måste betala en ränta om personen inte har lyckats betala en fordran på utsatt tid.

Fast ränta: Se bunden ränta.

Jämförelseränta: Vid ränteskillnadsersättning använder man en jämförelseränta för att beräkna.

Kontraktsränta: Kontraktsränta är en årssavgift som en låntagare betalar för att få rätten att förfoga över ett visst kreditutrymme. Låntagaren skall även betala kreditränta då krediten utnyttjas och är vanligt förekommande på lönekontokrediter m.fl.

Limitränta: Det samma som kontraktsränta.

Ränta-på-ränta-effekt: Då den sammanräknade räntan läggs till på kapitalet och ränta beräknas på detta, i detta fall ”nya” kapital.

Räntemarginal: Kreditinstituten har utlånings- och inlåningsräntor, och räntemarginalen innebär skillnaden på dessa två.

Räntetak: Betyder att räntan i sig är rörlig, men har ett tak, en viss nivå, som den inte kan gå över under lånets löptid.

Räntearbitrage: Denna situation kan uppkomma då själva räntekostnaden på ett lån är mindre än intäkten i ränta på ett sparkonto, vilket betyder att man kan tjäna pengar på att låna.

Räntefria lån: Lån som inte har någon ränta, men däremot kan ha andra avgifter.

Räntekarta: Svenska Dagbladet har en tjänst som ger dig möjlighet att jämföra din bolåneränta mot dina grannars bolåneräntor.

Räntenetto: Räntenetto innebär den skillnad som det kostar för banken att kunna låna pengar av Riksbanken och det som de får in då de lånar ut till privatpersoner och företag, alltså differensen därimellan.

Ränteskillnadsersättning: Den ersättning som en långivare kan kräva då en låntagare väljer att lösa upp ett bundet lån innan löptiden är slut, och ersättningen täcker då den förlust av ränta som långivaren förlorar.

Ränta på ränta: Brukar ofta liknas vid en snöbollseffekt. Innebär att du får avkastning på tidigare sparade pengar, och därefter även avkastning på avkastningen.

Räntelagen: Kan enbart utnyttjas om detta är överrenskommet. Räntelagen avgör hur och när dröjsmålsränta vid en försenad betalning.

Regressrätt: En rätt som t.ex. en borgensman har att kräva tillbaka pengar som han har betalt en annan persons skuld för.

Revers: Har samma innebörd som skuldbrev.

Räntepunkt: En hundradels procent, alltså 0,01%

Räntesats: Den rådande kapitalskuldens procentuella ränta.

Ränteavdrag: Innebär att man har möjlighet att dra av 30% på ränteutgifterna i deklarationen, i samband med lånekostnader.

Ränterabatt: Den inofficiella räntan som en bank inte visar utåt men som man kan förhandla sig till, rabatt på räntan.

S

Seniorlån: Ett lån för äldre människor som behöver tillgång till kapital och därmed belånar bostaden.

Serieplan: En amorteringsplan, ej vanlig att använda idag, där amorteringsbeloppet ständigt ökar enligt bestämda riktlinjer.

SKEF: Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening, är en förening som bistår snabblåneföretag.

Skatteåterbäring:

Skuldkvotstak: En begränsning som mäter en persons inkomst mot hur mycket personen får ta ut i bolån.

Skuldsanering: En avbetalningsplan som bidrar till att man får sina skulder avskrivna, förutsatt att man följer planen uppsatt av Kronofogden.

Skulduppräkning: Vid seniorlån är detta vanligt, då en viss del av lånebeloppet används för de framtida räntebetalningarna.

Snabblån: Mindre summor lån, upp till 20.000 kronor, som har en kort avbetalningstid, mindre än 12 månader.

Snittränta: Medelräntan på bolån som en bank har erbjudit sina kunder, begränsat till en viss period.

Statlig insättningsgaranti: Innebär att om en bank går i konkurs garanterar Riksgälden att de ersätter förlorat insatt kapital och ränta.

Skuldebrev: Ett skriftligt dokument på en skuld, antingen betala en skuld eller erkänna en skuld. Kallas även för revers.

Stibor: Stockholm International Offered Rate. Är en ränta bankerna emellan som de betalar då de lånar pengar av varandra på andra löptider än nattid.

Styrränta: Riksbankens ränta som de kräver då de lånar ut pengar till andra banker.

Samlingslån: Ett sätt att samla ihop alla lån och krediter, som gör att du kan få ned din snittränta på lånen.

Slutförfallodag: Datum då lånet är återbetalt.

Solidariskt ansvar: Innebär att man tagit på sig lika mycket ansvar som övriga ansvarstagare.

Saklån: Innebär att föremålet man har lånat till agerar som säkerhet till lånet. Exempelvis billån och motorcykel-lån.

Sms-lån: Kallas även snabblån och innebär att du snabbt kan låna mindre summor pengar med mobilen, innehar dock höga räntor. Läs mer om SMS-lån.

Säkerhet: En garanti för långivaren som skydd mot en ekonomisk förlust om låntagaren ej betalar tillbaka.

Serielån: Se serieplan.

Samlingslån: Möjlighet att samla alla lån och krediter på ett ställe och därmed sänka räntan. Läs mer om samlingslån

Snabblån: Se SMS-lån.

Studentlån: Se CSN-lån.

Ställd säkerhet: 

Svarta listan lån: En samlad lista med bluff-företag som lånar ut pengar. Läs mer om Svarta listan lån.

T

Trappstegsplan: En amorteringsplan där amorteringsbeloppet gradvis ökar. Mycket likt serieplan.

Trygghetsförsäkring: Innebär att den som har försäkringen kan bli ersätt om personen skulle förlora jobbet eller behöva sjukskriva sig.

Topplån: Läggs ovanpå bottenlånet och är ett lån utan säkerhet som allra mest används vid bostadslån och täcker den del som inte täcks av bottenlånet. Har sämre förmånsrätt än bottenlånet.

Tilläggslån: Lån som läggs till ett redan befintligt lån hos en låntagare.

Totalbelopp: Det sammanlagda lånade beloppet.

Tilläggssäkerhet: Används oftast i sammanhang med bostadslån och är en extra säkerhet som kan krävas, utöver bostaden, för att få ett topplån.

Transaktion: Händelse på konto, oftast ett uttag, insättning eller en överföring.

Tillsvidareanställning: Innebär att anställningsformen löper på ”tills vidare”, och därmed inte har något fast slutdatum och kallas även för fast anställning.

U

Uppläggningsavgift: En engångsavgift som tas av kreditgivaren för teckningen av ett lån.

Utmätning: Åtgärd som verkställs av Kronofogden och som går ut på att beslagta viss egendom för betalning av skuld.

UC, Upplysningscentralen: Ett kreditupplysningsföretag som bankerna äger.

Utbetalning: Ett lån som betalas ut.

Utbetalningsdag: Datumet då transaktionen för utbetalningen av lånet sker.

Utebliven betalning: En skuld som inte har blivit betald vid förfallodatumet leder till att man får en anmärkning om utebliven betalning.

Uppsägning: En uppsägning sker då en av två parter med ett avtal vill häva det. Finns oftast diverse förutsättningar som kan ligga till grund för en uppsägning.

V

Värdepapperslån: Ett lån där värdepapper fungerar som säkerhet.

Valutadag: Dag då en insättning sker till den nye kontohavarens konto.

Valutera: Då man tillför medel till ett bankkonto. Kan även vara att man bestämmer dagen som blir utgångspunkt för en ränteberäkning.

Villkorsändring: Dagen då ny ränta och nya villkor börjar gälla för lånet, är relevant för bundna lån.

Villkorsbilaga: En komplettering till skuldebrevet till ett bundet lån. Bland annat innehåller det den räntesats som lånet har samt den villkorsändringsdag som är gällande.

Villkorsändringsdag: Gäller bundna lån och är den dag då den nya villkorsperioden inleds, med den nya bundna räntan, den nya löptiden samt andra villkor.

Vikariat: En anställning som är tidsbegränsad och som ersätter en ordinarie anställd, vid exempelvis föräldraledighet.

W

Weblån: Den webbaserade formen av SMS-lån, ett lån som sker snabbt över nätet.

X

Y

Z

Å

Återbetalningsförmåga: Den möjlighet man har att kunna betala tillbaka ett lån, vilket beror på faktorer som inkomster och utgifter. Denna förmåga ses över vid en kreditprövning.

Återbetalningskrav: Kraven som ställs på låntagaren av långivaren.

Ångerrätt: En rättighet som gäller alla lån och krediter, exkluderat bolån, och innebär att man inom 14 dagar kan ångra sitt låneavtal, och betala tillbaka lånet med räntan.

Återbetalningstid: Innebär samma som löptid.

Ångerätt lån: Se ångerrätt. Läs mer om ångerrätt lån.

Återbetalningsskyldighet:

Ä

Ägarhypotek: Uppstår då pantbrevet för lån enbart är delvis eller inte alls utnyttjat för sitt syfte, pantsättning.

Ö

Överbryggningslån: Ett lån man kan ta om man köper en ny bostad innan den gamla har sålts, men har en kort löptid på t.ex. tre månader.

Överhypotek: Då det skuldbelopp som panten utgör säkerhet för är mindre än beloppet som panten är värd. Överhypotek kan nyttjas som en säkerhet på andra lån.

Överskuldsätta: Då man inte har någon chans att betala tillbaka sina skulder.

Övertrassering: Då man t.ex. använder mer pengar än vad som finns på ens bankkonto.