Annuitetslån

Annuitetslån

Annuitetslån

Vad är annuitetslån och annuitet? I det nutida samhället är det något man bör känna till då många människor väljer att ta ut ett lån, vare sig det är till en ny bil eller ett nytt hus. Innan man bestämmer sig för att ta ett banklån eller ett privatlån kan det vara bra att ha koll på de olika sätten som man kan låna pengar på. För amorteringen har banken amorteringsplaner, avbetalningsplaner, som beskriver olika tillvägagångssätt att ta ett lån på. Oftast handlar det om rak amortering eller annuitetslån.

För den som har tagit ett CSN-studielån, vilket de allra flesta har, så är det bra att veta att det är fråga om ett annuitetslån. CSN-lånet återbetalas genom annuitet. Då många har tagit studielån från CSN så vet de flesta vad annuitetslån innebär.

Annuitetslån betyder att man tar ett lån, där man sedan betalar och amorterar samma summa under hela återbetalningsperioden. Återbetalningen av skulden och räntan sker på ett förutbestämt sätt och låntagaren får betala samma summa i amortering vid varje återbetalningstillfälle.

Den största anledningen till att folk väljer denna metod är på grund av trygghet, då man har en fast summa som betalas in varje månad.

Annuitetslån eller rak amortering?

Vad är skillnaden på annuitetslån rak amortering? Den stora skillnaden mellan annuitetslån och den raka amortering är att man vid val av amortering genom annuitet betalar samma fasta totalsumma vid varje återbetalningstillfälle.

Ska man välja rak amortering eller annuitetslån? Vid annuitet så betalar man mer ränta än vad man betalar tillbaka på själva lånet i början av låneperioden. I slutet av låneperioden så är det tvärtom. Då betalar man mindre ränta än vad man amorterar av på lånet.

På detta vis jämnas amorteringsplanen ut för lånet ut genom att amorteringsbeloppet varierar med räntan. Det blir samma summa varje månad istället för ett högre belopp i början och lägre i slutet som vid rak amortering. Med rak amortering betalar man samma amortering varje månad, men betalar gällande ränta på det. Det innebär att räntan blir som högst i början och man betalar som mest, men allteftersom skulden sjunker, sjunker också räntekostnaderna.

Annuitetslån beräkning – använd kalkylator för att beräkna annuitetslån!

För beräkning av annuiteten (beloppet som ska amorteras varje månad och räntan) så måste man använda sig av hjälpmedel. Det finns färdiga formler och/eller kalkyler för att beräkna annuitetslån och annuiteter. Du kan ju alltid försöka med vanlig papper och penna utifrån formeln nedan för beräkning av annuitetslån. Troligtvis så kommer du snabbt att inse att du behöver fräscha upp dina mattekunskaper igen. Därav väljer många att gå in till sin bank istället som tar fram en kalkyl på hur det hela kommer att se ut.

Så kan du beräkna annuitetslån

För att göra en annuitetsberäkning så krävs en fast ränta och fastställd löptid. Det är en beräkning av det fasta beloppet (annuiteten) som skall erläggas under ett antal perioder (exempelvis månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis) för att det ursprungliga kapitalet (eller del av detta kapital) skall vara återbetalat vid den sista betalningen.

Annuitetslån formel

Här är den vanligaste formeln för beräkning av annuitetslån.

Annuitetslån formel

För att beräkna annuiteten (A) behöver vi känna till följande information:

  • S0 = Summa lånebelopp. Skuld vid löptidens början.
  • p = Räntesats för perioden. En årsränta måste delas med antalet betalningsperioder per år (12 för månader, 4 för kvartal, etc). En årsränta på 9% ger alltså en månatlig räntesats på 0,0075 (=0,75% = 9%/12).
  • n = Antal betalningar under lånets löptid. Månatlig amortering ger 60 (=12*5) betalningar för ett lån på fem år.

Annuitetslån beräkning exempel

För att beräkna annuiteten på ett lån om 100 000 kr till 9% årsränta över 5 år, blir alltså annuitetsberäkningen enligt följande:

Annuitetslån beräkning

Att tänka på vid annuitetslån beräkning

Ovanstående annuitetslån formel utgår ifrån att alla betalningsperioder är lika långa. I verkligheten kan man behöva justeras för den första, och eventuellt även den sista, perioden, om någon eller båda av dessa inte överensstämmer med den kalkylerade.

Annuitetslån formeln gäller då betalning sker i slutet av varje period. Kalkylen påverkas av om periodbeloppet erläggs i början eller i slutet av perioden. Vid betalning i början av perioden utgör den första betalningen endast en amortering eftersom ingen ränta ännu hunnit utgå. S0 kan i sådana fall räknas ner med en amortering.

Om räntesatsen ändras under lånets löptid, måste periodbeloppet omräknas om återbetalning skall ske inom överenskommen tid. Om periodbeloppet inte räknas om, måste tiden för återbetalning i stället justeras.

Annuitetsmetoden – nuvärdesberäkning av annuiteter

Annuitetsberäkning är nära besläktad med en nuvärdesberäkning som är vanlig vid en företagsekonomisk finansieringskalkyl, och kallas då annuitetsmetoden. På ett liknande sätt så diskonteras framtida kassaflöden till ett nuvärde.  Istället för begreppen lånebelopp och räntesats nedan, används då investeringskostnad och internränta.

Annuitetslån formel Excel

För den som vill räkna på sitt lån innan man faktiskt tar ett bolån och kan be banken om hjälp så finns många hjälpmedel inbyggda i t.ex. Excel. I programmet Excel i Microsoft Office finns det en funktion som kan hjälpa en att räkna ut sitt annuitetslån.

Annuitetslån eller rak amortering - beräkna annuitetslån - lånekalkylator!

Fördelar och nackdelar med annuitetslån

Som med ungefär allt annat i livet finns det för och nackdelar med de olika formerna av amortering. Vid rak amortering så tenderar det att bli dyrare i slutändan, på grund av räntekostnaden. Då lånesumman sjunker långsammare blir räntan högre. Nedan kan du se några av för- och nackdelarna med annuitetslån:

Fördelar:

– Ekonomisk trygghet. En viktig punkt för många. Det innebär att man har en fast summa som dras varje månad och man behöver inte tänka på att betala mer eller mindre.

– Man har en lägre kostnad under de första åren för lånet ifråga, då man inte är tvungen att amortera så mycket.

Nackdelar:

– Totalkostnaden tenderar att bli något högre. Detta då lånet i fråga är högre, på grund av att det tar lång tid att betala av. Därmed måste mer ränta betalas under en längre tid.

– Det kan vara svårt att hålla reda på hur hög skulden är. Det är svårt att hålla koll på siffrorna själv och har man inte möjlighet att gå till banken och kolla upp detta kan det bli svårt.